Umyalezo obhekiswe kubafundi bebanga leshumi nambili ababhala izivivinyo zango 2017 osuka kwi Meya uMnomzane Cllr NV Chili

Matriculants 2017

“Kungenxa yemfundo lapho indodakazi yomuntukzana iba ngudokotela, indodana yomsebezi wasezimayini eba yinhloko yezimayini, ingane yosebenza ngokulima iba ngumengameli wesizwe esikhulu.”Dokotela Nelson R Mandela.

Lawa amagama anesisindo ashiwo ngumengameli wokuqala wentando yabantu eningizimu afrika uNelson Mandela, akhulumisa ngqo nezingxenye zonke ezakhele umasipala wethu lapho uthola khona abaningi abantu abasha abanekusasa eliqhakazi abayoba isisekelo sezwe lethu.

Iminyaka eyishumi nambili nangaphezulu, naqala loluhabo lwenu oluya empumelelweni oluyisisekelo sokuqukethwe ikusasa lenu. Sineseka ngokuniqinisa idolo nokuyinto kuphela esingayenza njengoba konke sekulele ezandleni zenu. Ukuhlolwa kukamatikuletsheni kunqala, isigaba sokuqala kokusha ngempilo yomuntu omusha. Yikhona okuqukethe amava ngempilo yakho.

iMeya yoMkhandlu weseNdwedwe ifisa ukucela bonke abahlolelwa umatikuletsheni ukuba babheke ukubamba isikhathi, babe namaqhinga okufunda, badle ngokwanele futhi bazivocavoce njalo nje.

uCllr Chili ucele abafundi bakamatikuletsheni ukuthi bazibambe ziqini ohambeni lwabo noshinstho olumelwe izitifiketi abazithola mabephothula umatikuletsheni, ubafisela inhlanhla bonke abafundi baseNdwedwe.

 “nikhumbule njalo ukuthi lokhu akuyi ngokuphumelela noma ukungaphumeleli, kodwa kuya ngokusebenza kanzima ukuthola okufisayo empilweni. Uma uphumelela manje siyakubongela, kodwa uma kungenzeki ungalilahli ithemba. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa. “

Niyacelwa ukuba nifake izicelo zokufunda kuwizikhungo zemfundo ephakeme niphinde nifake nezicelo zemifundaze enihlinzekwe ngazo, uMasiipala, nemanyango ehlukene kahulumeni kanjalo no NSFAS.

Umyalezo uphuma, 
kuCllr elihloniphekile uBaba NV Chili
iMeya kaMasipala wase Ndwedwe

isithombe ngesabakwa www.howtopassmatric.co.za

The Honourable Mayor, Cllr NV Chili’s Message to 2017 Matriculants

Matriculants 2017“It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that a son of a mineworker can become the head of the mine, that a child of farm workers can become the president of a great nation”. Dr. Nelson R. Mandela

These are very profound words which were said by the RSA first President Nelson Mandela, they speak directly to all corners on our municipality where you find number of promising future country leader in different life levels.

For 12 years and above, you begun the journey which serve as the foundation of what future holds for each and every one of you. Our support can only go as far as giving you courage that it in your hands. “The matric examinations are the most critical examinations you will ever write, it is a phase of a beginning new life. They are inevitably determine your lifelong career options.

The mayor would like advised students to manage their stress during the examination period and he recommended that students pay attention to time management, study techniques, eat a balanced diet and exercise regularly.

Honourable Mayor Cllr Chili also urged matriculates to replicate on their journey and the milestone that the National Senior Certificate represents and wished them luck on behalf of the Ndwedwe Local Municipality

“Always remember this is not about passing or failing, but rather about working harder to realise your dreams going forward. Should you succeed this time around well done, but should you not never lose hope – pick up the pieces and give it another shot.”

Kindly ensure that you forward your application in institutions of higher learning and seize bursary opportunities available for you provided by Municipality and NSFAS

Message is from
The Honourable Mayor Cllr. Chili
Ndwedwe Local Municipality

Image courtesy of www.howtopassmatric.co.za

OR Tambo Centenary

Life and Legacy of Oliver Reginald Tambo | 100 Years

South Africa will this year celebrate the centenary of the birth of Oliver Reginald Tambo. Oliver Tambo was born in the Nkantolo village outside Mbizana in the Eastern Cape on 27 October 1917.

He is the late former President of the African National Congress and one of the key founding fathers of South Africa’s liberation and constitutional democracy.

The centenary celebrations will take place under the theme “Life and Legacy of OR Tambo” and are expected to run until December 2017. The celebrations will be used to draw lessons from his life and understand the qualities that made him succeed in uniting the ANC.

Tambo was the longest ever serving president of the ANC from 1969 to 1991. He has been described by President Jacob Zuma as a “solution oriented leader who always sought to move forward on the basis of building consensus”.

OR Tambo mobilised the international community to support our struggle against apartheid. He also led key processes from the Harare Declaration to the adoption of the Constitution of the Republic of South Africa.

South Africa is today a constitutional democracy founded on the principles of human dignity and equal rights for everyone because of his leadership.

ENDS

via KwaZulu-Natal Department of Cooperative Governance Province