The Mayor’s Blog

The Honourable Mayor’s Speech on his first 100 day in office

mayorblogUbuholi obusha boMkhandlu wase Ndwedwe obukhethwe ngomhlaka 03 August 2016 sebuqede izinsuku ezingamashumi ayishumi. Sithanda ukubika ngezinsuku esesizi hlalile kanye nezinto esinzenzile kulo 100 days. Umsebenzi uqale ngelikhulu isasasa kanye nesivinini. Inhloso yethu ukuthi umsebenzi wenzeke ngendlela encomekayo. Into yokuqala esayenzayo ukuhlalisa siphinde sikhethe amakomidi, inhloso yalokho ukuthi sigcine umuntu nomuntu ekwazi ukuphendula ngekomidi lakhe.

Read more


MAYORAL IDP IMBIZO SPEECH POINTS AT WARD 17 (22 NOVEMBER 2016)

KWA L SPORTFIELSD

(The Mayor to acknowledge community for voting this new Council to govern again the Municipality)

  • The Municipality is in the process of embarking on a new process of IDP and budget for the period of 5 years as mandated by Local Government Municipal Systems Act of 2000.
  • The Municipal Systems Act of 2000 (chapter 4) emphasise community consultation as key process in making the IDP

Read more…


Other Mayoral Posts