President Cyril Ramaphosa’s Speech in Summary

ECONOMIC AND SOCIAL RELIEF PACKAGE

MHLAKA 21 April 2020, uMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa wethule inkulumo esizweni ebiqondene ngqo nezinhlelo zikaHulumeni zokuhlenga isimo somnotho, amabhizinisi nokuhlenga isimo sempilo kwizakhamizi kulesi sikhathi esinzima sika “thaqa” i-national lockdown ngenxa yomkhuhlane Icovid-19.

Phakathi kokunye okushiwo wuMengameli enkulunweni yakhe wukuthi kunesabelo okuzolekelelwa ngaso omasipala ekubhekaneni nempi yalomkhuhlane iCorona virus (Covid-19) ngokuhlinzeka imiphakathi ngamanzi, izikhungo zabangenabani nokudla kanjalo nokuhlanza izinqola ezithutha umphakathi. UThe abesibonelelo sabantwana bazonyuselwa ngoR300 enyangeni kaMay bese kuthi kusukela ngoJune benyuselwe ngoR500 kuze kuphele izinyanga eziyisithupha. Uthe  abezinye izinhlobo zezibonelelo bazonyuselwa ngoR250 ngenyanga izinyanga eziyisithupha, kanjalo abanye abangatohozi bahlomule ngoR350 izinyanga ezingu-6 kwiSpecial Covid-19 Social Relief of Distress.

Kuzophinde kusatshalaliswe ukudla okuwu-250 000 ezweni lonke kuqiniswe nakuma-food vouchers ukuthi afinyelele kwabakhahlamezeke kakhudlwana kunabanye.

ECONOMIC RELIEF

Abamabhizinisi nabo babhekelelwe ngosizo lokufukula amabhizinisi abo akhahlamezekayo ngalomkhuhlane okhona Kanye nabasebenzi babo.

HEALTH WORKERS:

Enye imali izohlinzeka abasebenzi bezempilo ngezivikeli (protective gear), yizindleko zokuhlola noku-testa umphakathi okuqhubekayo njengamanje, nemishini edingwa yizibhedlela nama-clinic.

LOCKDOWN RESCTRICTIONS:

Lockdown restrictions will be lifted gradually in the near future so that economic activity resumes, ofcourse, depending on available scientific evidence that there is less risk, said the President.

RELIEF OF HUNGER AND DISTRESS

“We will direct R50 billion towards relieving the plight of those who are most desperately affected by the coronavirus.

This means that child support grant beneficiaries will receive an extra R300 in May and from June to October they will receive an additional R500 each month.

All other grant beneficiaries will receive an extra R250 per month for the next six months,” – President Cyril Ramaphosa